Działamy zgodnie z zasadami

Regulamin serwisu 📒

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do zakładki “kontakt”

  1. Regulamin serwisu

§ 1. Definicje

W niniejszym regulaminie znalazły zastosowanie pojęcia o następujących znaczeniach:

Usługodawca – Helpfind Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405, NIP: 6222763569, Regon 301735830.

Administrator – jest to podmiot, który zarządza serwisem. Administrator jest także właścicielem domeny back2you.pl.

Serwis – portal internetowy, który jest dostępny pod adresem back2you.pl.

Użytkownik – to osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna (nieposiadająca osobowości prawnej, ale na podstawie ustawy ma przyznaną zdolność prawną), która korzysta z zasobów serwisu lub usług za pomocą Call Center.

Call Center – telefoniczny serwis usługodawcy.

Konsultant Call Center – osoba, która jest zatrudniona u usługodawcy, a jej zadaniem jest obsługa Call Center.

Usługa – umożliwienie użytkownikowi otrzymania bezpłatnej analizy dokumentów, usługi świadczone drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz użytkownika (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Polityka prywatności – to integralna część regulaminu, określa m.in. zasady dot. gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych użytkowników.

§ II. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. Przedmiotem regulacji regulaminu są warunki funkcjonowania portalu back2you.pl, dostępnego pod adresem back2you.pl.

Regulamin zawiera prawa oraz obowiązki usługodawcy oraz użytkownika. Określa rodzaj, zakres usług oraz zasady ich świadczenia za pośrednictwem Serwisu oraz Call Center.

Każdy użytkownik zanim rozpocznie korzystanie z usługi powinien przeczytać niniejszy regulamin. Korzystanie z usług oznacza akceptację zapisów zawartych w regulaminie i jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do ich przestrzegania, w wyniku czego pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych związku z korzystaniem z usług. Zasady oraz zakres są określone w Polityce Prywatności.

Jeśli jakieś sprawy nie znajdującą regulacji w niniejszym Regulaminie to zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne akty prawne.

§ III. Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

Zarówno Regulamin, jak i Polityka Prywatności to część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieraną pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem.

Rozpoczęcie korzystania z dostępnych w serwisie usług musi zostać poprzedzone akceptacją Regulaminu, w tym Polityki Prywatności. Jest to związane z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tu obowiązku sporządzania odrębnej umowy.

Umowa trwa tyle, ile okres korzystania z zasobów serwisu przez użytkownika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w chwili opuszczenia przez użytkownika serwisu lub albo zakończenia rozmowy z Konsultantem Call Center rozwiązuje się automatycznie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w takich celach jak: tworzenie statystyk oraz analiz (w celu zdobycia wiedzy o sposobie korzystania z serwisu i na tej podstawie jego doskonalenia), optymalizacja witryny internetowej, prowadzenia akcji marketingowych oraz mierzenia ich skuteczności oraz dopasowywania reklam i treści, zapamiętywania czy dany użytkownik wyraził zgodę na np. pokazywanie treści.

§ IV. Komunikacja Usługodawcy z Użytkownikiem

Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą w temacie usługi ma miejsce w ramach znajdujących w serwisie komunikatów, telefonicznie – w przypadku korzystania z usługi za pomocą Call Center, drogą mailową – w sytuacji zastosowania adresu e-mail użytkownika.

Możliwy jest kontakt z usługodawcą tradycyjną drogą pocztową (Helpfind Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski) poprzez dedykowane formularze kontaktowe lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii 718 898 537. W serwisie znajdują się także miejsca, które umożliwiają użytkownikowi pozostawienia prośby o kontakt.

Usługodawca może odpowiadać w zależności od zaistniałych okoliczności, tzn. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub tradycją drogą pocztową.

§ V. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

Za pośrednictwem serwisu usługi drogą elektroniczną są dostępne w każdy dzień tygodnia, przez całą dobę. W przypadku Call Center usługi są dostępne w dniach roboczych oraz w godzinach wyznaczonych przez usługodawcę. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Funkcjonowanie serwisu oraz Call Center może być zakłócone w wyniku pojawienia się przerw, które są związane z kwestiami technicznymi np. konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

Ze strony usługodawcy nie ma żadnej gwarancji, że serwis będzie działał prawidłowo – jeśli użytkownik nie spełnia wymogów technicznych odnośnie oprogramowania czy sprzętu. Wymagania znajdują się w niniejszym regulaminie.

Przerwa w świadczeniu usługi może być spowodowana zbyt małą jakością połączenia (internetowego lub telefonicznego), uszkodzeniem sprzętu (komputerowego lub telekomunikacyjnego), awarią systemów zasilania lub przerw w dostawie prądu.

Usługodawca ma możliwość zablokowania dostępu do serwisu – jeśli uzna, że sposób korzystania z niego jest nieprawidłowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zawieszenie dostępu do serwisu – do momentu wyeliminowania zagrożeń lub nieprawidłowości.

Nie ma żadnej zgody na działania powodujące destabilizację serwisu lub utrudniające jego funkcjonowanie. Usługodawca zastrzega, że podejmie odpowiednie działania – jeśli zajdą podejrzenia że użytkownik dopuszcza się takich czynności. Próba destabilizacji serwisu jest czynem zabronionym.

Użytkownik nie może do serwisu lub call center dostarczać treści: obraźliwych oraz o charakterze bezprawnym. Jest także zobowiązany do powstrzymywania się od działań mających na celu naruszenie prywatności innych użytkowników, utrudnienie funkcjonowania serwisu lub wyrządzenie szkody administratorowi lub użytkownikom. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących norm etycznych, a także moralnych.

Użytkownik rozpoczynając korzystanie z usług zgadza się na na przetwarzanie swoich danych osobowych – na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

§ VI. Prawa własności intelektualnej

Usługodawca informuje, że w serwisie mogą znajdować się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, czy inne dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej.

Ochroną prawno-autorską jest także układ oraz wybór treści, które są zaprezentowane w serwisie. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich, praw związanych z rejestracją wzorów przemysłowych, czy praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych i praw z patentów. Administrator posiada prawa autorskie do zasobów publikowanych w serwisie.

Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od wykorzystywania treści, które są udostępnione w serwisie poza tzw. użytek własny. W przypadku przekroczenia ram dozwolonego użytku wymagana jest zgoda Administratora.

§ VII. Techniczne warunki świadczenia usług

Aby w sposób prawidłowy korzystać z usług serwisu użytkownik powinien dysponować odpowiednim sprzętem oraz oprogramowaniem. Minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer wersja 11, Firefox wersja 37.0, Chrome wersja 42.0, włączona obsługa JavaScript oraz Cookies, posiadanie systemu teleinformatycznego, który daje możliwość prowadzenia telefonicznych rozmów z funkcją tonowego wybierania numerów – korzystanie z usługi Call Center.

Protokół SSL (Secure Socket Layer) chroni dane przesyłane przez formularze elektroniczne znajdujące się w serwisie. Do systemu teleinformatycznego Użytkownika wprowadzane są pliki Cookies.

§ VIII. Zasady odpowiedzialności

Za podane przez Użytkownika nieprawdziwe i niepełne dane usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Usługodawca nie bierze także odpowiedzialności za wypełnienie w sposób nieprawidłowy formularza kontaktowego. Usługodawca nie odpowiada również za podane w formularzach przez użytkownika dane osób trzecich – bez ich zgody i wiedzy.

Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, niezgodnych z prawdą oraz takich, które mogą wprowadzić w błąd innych użytkowników. Niedozwolone są także treści, które posiadają wirusy lub inne treści powodujące zakłócenia oraz uszkodzenia systemów komputerowych. Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tego rodzaju danych. Ponadto nie odpowiada za szkody, które w wyniku powyższego powstały.

Usługodawca każdorazowo informuje Użytkownika o tym, że planuje ograniczyć dostęp do danych z uwagi na otrzymanie informacji o danych o bezprawnym charakterze. Jeśli usługodawca poniesie szkodę w wyniku dostarczenia takich treści czy danych, to będzie mógł dochodzić roszczenia na zasadach ogólnych.

§ IX. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji związanej z korzystaniem z call center oraz serwisem. Reklamacje można składać telefonicznie na numer infolinii lub drogą elektroniczną – wypełniając znajdujący się w serwisie formularz kontaktowy.

W reklamacji należy zawrzeć takie elementy jak: dane osobowe i dane kontaktowe użytkownika, powód składania reklamacji. Odpowiedź na reklamację użytkownik powinien otrzymać w ciągu 30 dni. Jeśli rozpatrzenie reklamacji będzie trwać dłużej usługodawca zawiadamia użytkownika o przyczynach opóźniania oraz prawdopodobnym terminie odpowiedzi.

§ X. Postanowienia końcowe

Dla niniejszego Regulaminu właściwym prawem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozpatrywane przez właściwość ogólną sądu. Komunikacja pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem odbywa się w języku polskim.

§ XI. Wejście w życie Regulaminu

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 03.03.2021 r. Usługodawca zastrzega, że może w treści regulaminu dokonywać zmian, o których użytkownicy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Wprowadzane zmiany w regulaminie nie będą naruszać praw Użytkownika, jakie nabył w ramach wcześniejszej wersji regulaminu.

Strefa wiedzy

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Dostarczamy kredytobiorcom wiedzy o sankcji kredytu darmowego. Najistotniejsze informacje w jednym miejscu.

Oprocentowanie zmienne czy stałe?

Oprocentowanie stałe czy zmienne – które rozwiązanie wybrać?

Oprocentowanie stałe czy zmienne? Wybór jednego z tych rozwiązań ma ogromny wpływ na to, jaką sumę pieniędzy zwróci do banku kredytobiorca w ramach spłaty pożyczki. Jeśli masz zamiar zaciągnąć kredyt, dowiedz się, czym charakteryzują się oba te rozwiązania i które bardziej Ci odpowiada.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

10 min

Jak obliczyć ratę kredytu?

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego i konsumenckiego?

Jak obliczyć ratę kredytu? To pytanie pojawia się najczęściej jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki, gdy osoby zainteresowane zastanawiają się, czy będą w stanie uregulować comiesięczne zadłużenie wobec banku. Sprawdź, w jaki sposób można obliczyć ratę kredytu bez korzystania z kalkulatorów dostępnych w Internecie!

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

9 min

Wakacje kredytowe - co powinieneś wiedzieć?

Wakacje kredytowe – 5 rzeczy, które powinieneś o nich wiedzieć!

Wakacje kredytowe to program, mający stanowić wsparcie dla wszystkich osób spłacających kredyty hipoteczne. Zawieszenie spłaty kredytu jest pewną formą pomocy kredytobiorcom, którym wzrosły raty kredytu. Jak skorzystać z rządowych wakacji kredytowych? Jaki okres zawieszenia spłaty kredytu jest dostępny? Oto 5 rzeczy, które powinieneś wiedzieć na temat ustawowych wakacji kredytowych.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

8 min

Ubezpieczenie kredytu – czy warto?

Ubezpieczenie kredytu – czy warto? Jak z niego zrezygnować?

Ubezpieczenie kredytu ma różne formy i zabezpiecza obie strony umowy, w zależności od rodzaju zobowiązania. Nie jest ono jednak obowiązkowe przy zaciąganiu każdego typu pożyczki. Czym jest ubezpieczenie kredytu i kiedy się je stosuje? W jakich przypadkach jest ono obligatoryjne? Czy rezygnacja z ubezpieczenia kredytu jest możliwa? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

9 min

Czym jest RRSO?

RRSO – czym jest ten wskaźnik i jaki ma wpływ na kredyt?

RRSO to kluczowy czynnik pozwalający przeanalizować różne oferty kredytowe. Można dzięki niemu ustalić, która z tych ofert będzie najlepsza. Jak zdefiniować RRSO? Jaki wpływ na kredyt ma rzeczywista roczna stopa oprocentowania? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

9 min

Kluczowe błędy w umowach kredytowych i jak ich unikać

Kluczowe błędy w umowach kredytowych i jak ich unikać

Błędy w umowach kredytowych mogą prowadzić do dodatkowych kosztów i problemów prawnych. W artykule przedstawiamy najczęstsze błędy w umowach kredytowych oraz praktyczne wskazówki, jak ich unikać.

Miłosz Marek-img

Miłosz Marek

02.07.2024 r.

12 min